top of page
footer2.png

Algemene Voorwaarden

Pro-Scope B.V.| Molenstraat 34 | 4201 CX | Gorinchem | KvK: 82009457

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden, en in iedere overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

 1. Pro-Scope B.V.; Pro-Scope B.V., Molenstraat 34, 4201 CX Gorinchem, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 2. Opdrachtgever; de (rechts) persoon, die aan Pro-Scope B.V. een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een project.

 3. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pro-Scope B.V. tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een project.

 4. Derden: iedere andere partij (in de meeste ruime zin) die, alleen of in groepsverband, door Pro-Scope B.V. is ingeschakeld tot het verzorgen van een gedeelte van het project, zoals verhuurder van een ruimte, fotograaf, DTP,  cateraar of entertainment, enzovoorts.

 5. Projectdatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door Pro-Scope B.V. te organiseren of uit te voeren project zal plaatsvinden.

 6. Locatie /Tijd: de met Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering.

 7. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.


Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen Pro-Scope B.V. enerzijds en Opdrachtgever anderzijds. De door wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

 2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van Pro-Scope B.V. en ingeschakelde derden.

 3. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Pro-Scope B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

 4. Door het ondertekenen van een overeenkomst of welke andere verbintenis dan ook, gaat Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 3: Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

 1. Pro-Scope B.V. stuurt, na persoonlijk contact, een offerte of aanbieding die binnen de in de offerte of aanbieding aangegeven tijd ondertekend geretourneerd dient te zijn aan Pro-Scope B.V.. Alle door Pro-Scope B.V. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Vanaf dat moment gaat Pro-Scope B.V. met het project aan de slag en zijn er mogelijk aan eventuele wijzigingen kosten verbonden.

 3. Indien Pro-Scope B.V. vervolgens een opdrachtbevestiging stuurt (en de Opdrachtgever de opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn ondertekent en terugstuurt), is een overeenkomst tot stand gekomen.

 4. Indien de opdrachtbevestiging niet binnen de gestelde termijn teruggestuurd wordt, kan Pro-Scope B.V. de beschikbaarheid van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen niet garanderen.

 5. Na onze ontvangst van de opdrachtbevestiging, ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor de eventuele aanbetaling. Indien deze niet binnen de vermeldde termijn voldaan wordt, is Pro-Scope B.V. gemachtigd de in de opdrachtbevestiging geboden diensten te annuleren.

 6. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

 7. Offertes van Pro-Scope B.V. hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.


Artikel 4: Uitvoering

 1. Opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna, alle gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

 2. Pro-Scope B.V. zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de Opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 3. De uitvoering door Pro-Scope B.V. van een overeenkomst geschiedt op basis van de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Pro-Scope B.V. verstrekte gegevens.

 4. De Opdrachtgever is gehouden Pro-Scope B.V. tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 5: Reiskosten

 1. Reiskosten worden vooraf kenbaar gemaakt in de offerte en opdrachtbevestiging.

 2. Reiskosten worden per project of per afspraak vermeld. Wanneer er aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken volgen in het kader van de voorbereiding van het project, zullen deze aan de Opdrachtgever worden berekend.


Artikel 6: Wijzigingen en aanvullingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is Pro-Scope B.V. gerechtigd deze wijzigingen /aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen /aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van Opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.

 2. Wijzigingen in onderdelen van het project op verzoek van Opdrachtgever zullen door Pro-Scope B.V. voor zover mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig schriftelijk aan Pro-Scope B.V. worden doorgegeven en wel uiterlijk 14 dagen voor de projectdatum. Wel zullen de eventuele, door de toeleveranciers, in rekening gebrachte meerkosten door worden belast aan Opdrachtgever.

 3. Bij eventueel meerwerk of meerkosten bij het wijzigen van het aantal  deelnemers worden deze kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.


Artikel 7: Aansprakelijkheid van Pro-Scope B.V.

 1. De aansprakelijkheid van Pro-Scope B.V. is beperkt tot vergoeding van directe schade in verband met gebreken in het geleverde die het deel van de factuurwaarde dat betrekking heeft op de gebrekkige diensten nooit te boven gaat.

 2. De aansprakelijkheid van Pro-Scope B.V. zal het totale bedrag van de betreffende  project nooit (extra) te boven gaan, noch de eventueel door de verzekeraar van Pro-Scope B.V. gedane uitkering.

 3. Pro-Scope B.V. is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving, bewerkingskosten enz.. En evenmin voor schade die wordt veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen van Pro-Scope B.V. of veroorzaakt wordt of in verband staat met door Pro-Scope B.V. gebruikt trainings- of coachingsmateriaal.

 4. De Opdrachtgever vrijwaart Pro-Scope B.V. voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat dan (het bedrag van) de aansprakelijkheid welke Pro-Scope B.V. jegens Opdrachtgever heeft.

 5. Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Pro-Scope B.V. schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt binnen 8 dagen na de projectdag. De rechtsvordering inzake een verborgen gebrek kan na verloop van 3 jaar, te rekenen vanaf het moment van de eerste projectdag, niet meer worden ingesteld door de Opdrachtgever dan wel door diens rechtverkrijgenden.


Artikel 8: Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

 1. Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door Pro-Scope B.V. en betrokken derden ter beschikking worden gesteld, is Opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan Pro-Scope B.V. op te leveren. Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door Opdrachtgever aan Pro-Scope B.V. of betrokken derden worden vergoed.

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de deelnemers  van een krachtens een overeenkomst door Pro-Scope B.V. georganiseerd of uitgevoerd project. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Pro-Scope B.V. als gevolg van dit handelen en nalaten van deelnemers  zal lijden.

 3. Pro-Scope B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onvolledige vergunningen. Eventuele kosten worden aan de Opdrachtgever doorberekend. De Opdrachtgever zorgt zelf voor volledige en benodigde vergunningen.

 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van Pro-Scope B.V. en derden. Indien de leidinggevende van Pro-Scope B.V. constateert dat er geen veilige werkomgeving is, is Pro-Scope B.V. gerechtigd de werkzaamheden per direct te staken en de overeenkomst te ontbinden en is Pro-Scope B.V. gerechtigd de schade te vorderen die zij hierdoor heeft geleden.


Artikel 9: Overmacht

 1. Indien Pro-Scope B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt in aanvulling op artikel 6:75 BW onder meer verstaan; abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend handelen of nalaten van door Pro-Scope B.V. ingeschakelde derden dat niet aan Pro-Scope B.V. toegerekend kan worden, waaronder onder meer dient te worden verstaan het niet verschijnen van een medewerker wegens ziekte of nalatigheid van andere ingeschakelde derden.

 2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Pro-Scope B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 3. Pro-Scope B.V. heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor Opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Pro-Scope B.V. is verplicht Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn voor Pro-Scope B.V., wegens overmacht aan de zijde van Pro-Scope B.V. en/of Opdrachtgever, is Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd voor het reeds door Pro-Scope B.V. gepresteerde.

 5. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een mogelijke overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 6. Indien Opdrachtgever ten tijde van de uitvoering van het project nalatig is gebleken in het verstrekken van cruciale informatie met betrekking tot de verzorging van het project door Pro-Scope B.V., is Pro-Scope B.V. gerechtigd het project per direct te stoppen.


Artikel 10: Annuleringen door Opdrachtgever

 1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door Opdrachtgever en in bezit is van Pro-Scope B.V. Bij uitstel of annulering door Opdrachtgever is deze gehouden aan Pro-Scope B.V. een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage:

  a. In geval van annulering 2 tot 4 maanden voor de projectdatum: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging,
  b. In geval van annulering 1 tot 2 maanden voor de projectdatum: 60% van het bedrag in de opdrachtbevestiging,
  c. In geval van annulering 14 dagen tot 1 maand voor de projectdatum: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging,
  d. In geval van annulering op projectdatum tot 14 dagen voor projectdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging,
  Dit onverminderd het recht van Pro-Scope B.V. om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.

 2. Pro-Scope B.V. is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen.

 3. Indien Opdrachtgever het project uitstelt, wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Pro-Scope B.V. een nieuwe productiedatum vastgesteld wordt, waarop het project doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de nieuwe som.

 4. Eventuele schade geleden door Pro-Scope B.V. naar aanleiding van het annuleren van de opdracht dient vergoed te worden door de Opdrachtgever.


Artikel 11: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeldt, zijn al onze prijzen:
  - exclusief B.T.W., andere belastingen, heffingen en rechten.
  - vermeld in Euro’s.

 2. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Pro-Scope B.V. gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld en dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

 3. Alle prijzen die vermeld worden met betrekking tot middelen die gebruikt worden bij de uitvoering van opdrachten zijn huurprijzen en deze zaken blijven eigendom van Pro-Scope B.V. of betrokken derden.


Artikel 12: Betaling

 1. Nadat Pro-Scope B.V. de getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen, wordt door Pro-Scope B.V. een factuur verzonden voor een aanbetaling, welke in de opdrachtbevestiging vermeld staat. Deze dient binnen de daarop aangegeven termijn voldaan te zijn. De overige bedragen worden gefactureerd volgens de vooraf overeengekomen termijnen en dienen binnen de overeengekomen termijnen te zijn voldaan door Opdrachtgever.

 2. Bij het niet (kunnen) betalen van de aanbetaling is Pro-Scope B.V. gerechtigd de opdracht te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, als gevolg daarvan is Pro-Scope B.V. gerechtigd de schade te vorderen die zij hierdoor heeft geleden. Dit vervalt wanneer schriftelijk anders is vermeld door Pro-Scope B.V..

 3. Vertraging of afwijkingen bij uitvoering van een overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van Opdrachtgever, zijn altijd voor risico van Opdrachtgever.

 4. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijk rente plus 10% verschuldigd. Voor zover evenwel verschuldigde bedragen verband houden met door Pro-Scope B.V. aan derden verschuldigde bedragen in verband met een overeenkomst, dan is Opdrachtgever, voor zover Pro-Scope B.V. voor die aan derden verschuldigde bedragen wettelijke rente verschuldigd is, die hogere rente aan Pro-Scope B.V. verschuldigd.

 5. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Pro-Scope B.V. alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten kunnen door Pro-Scope B.V. ten alle tijden worden begroot op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €100,- exclusief BTW, onverminderd het recht van Pro-Scope B.V. om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

 6. De Opdrachtgever is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.


Artikel 13: Ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Pro-Scope B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
  a. De uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  b. De overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen;
  c. Eén en ander onverminderd Pro-Scope B.V.´s andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Pro-Scope B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.

 2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij Pro-Scope B.V. Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst te wensen, in welk geval Pro-Scope B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
  a. De uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  b. Al haar eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;
  c. Één en ander onverminderd Pro-Scope B.V.´s andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Pro-Scope B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 14: Nederlands recht en Nederlandse rechter

 1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en Pro-Scope B.V. is Nederlands recht van toepassing.

 2. Tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, is de rechtbank te Dordrecht bevoegd te oordelen over geschillen die voortvloeien uit tussen Pro-Scope B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

bottom of page